Menu dostępności
  1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Pokaż zdjęcie

Treść strony

Zaproszenie do składania ofert

Agencja Rozwoju Przemysłu S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12,  zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 37957,  NIP 526‑030-02-04, kapitał zakładowy:  5.286.215.000,00 zł, kapitał wpłacony:  5.286.215.000,00  zł, reprezentowana przez:

Fundację PRO ARTE ET HISTORIA z siedzibą w Krasiczynie, Krasiczyn 179/124, 37-741 Krasiczyn,  wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000518786, NIP 795‑252‑97‑11, działającą w imieniu i na rzecz  Agencji Rozwoju Przemysłu S. A. na podstawie pełnomocnictwa nr 311/2015 z 15 listopada 2015 roku niniejszym informuje o wszczęciu przedmiotowego postępowania zakupowego w trybie przetargu ograniczonego, prowadzonego zgodnie z „Regulaminem zakupów
w Fundacji PRO ARTE ET HISTORIA”  i  jednocześnie zaprasza Sprzedającego do przystąpienia do postępowania zakupowego na wykonanie prac modernizacyjnych w budynku hotelowym w Zespole Zamkowo-Parkowym w Baranowie Sandomierskim polegających na przebudowie części pomieszczeń piwnicy na SPA hotelowe.

Jednocześnie zapraszam do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu weryfikacji zakresu robót oraz informuję, iż termin składania oferty papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu  19 lipca 2017 roku o godz. 15.00.

Ofertę proszę składać na adres:

Agencja Rozwoju Przemysłu S. A., 39-450 Baranów Sandomierski, ul. Zamkowa 22

lub adres mailowy:

zbigniew.zielinski@baranow.com.pl

Załączniki do pobrania: